หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ทต.คลองยาง ร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชน ศึกษาดูงา
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2560  
 

จากสถานการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว หรือแก้ไขโดยใช้มาตรการด้านใดด้านหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยมาตรการที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างบูรณาการในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ โดยจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่ “แข็งขัน”  และกลไก “แข็งแรง” จากหน่วยงานในทุกภาคส่วนโดยมีความสอดคล้องทางนโยบายของรัฐบาล เทศบาลตำบลคลองยาง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายมูลฝอยติดเชื้อ  และการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการประชารัฐ โดยการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนภายในระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) เพื่อพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  หรือแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับตำบล เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2559  เพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและกำจัดน้ำเสียที่ต้นทางตามหลัก 3Rs  

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 11.05 น. โดย คุณ วิชญาภรณ์ ศรีสวัสดิ์

ผู้เข้าชม 202 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย