โครงการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เนื่องด้วยสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยปี 2560 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 24,259 ราย และมีจำนวนผู้ป่วยตายทั้งสิ้น 38 ราย (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) โดยจำนวนผู้ป่วยจะสูงขึ้นในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก พาหะที่สำคัญในการทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก คือ ยุงลาย จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน และผู้นำชุมชน ตลอดจนองค์กรของภาครัฐทุกแห่ง เทศบาลตำบลคลองยาง เป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน รับรู้ปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  ดังนั้น เทศบาลตำบลคลองยาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ตะล่อม  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น  โดยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและเพื่อเป็นการเร่งรัดควบคุม การเกิดโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดให้หมดไป โดยให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไปจากพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 11.26 น. โดย คุณ วิชญาภรณ์ ศรีสวัสดิ์

ผู้เข้าชม 164 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย