นายกเทศมนตรีตำบลคลองยาง กล่าวเปิดโครงการฯ
 
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2560  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี  2560
ด้วยพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเจตนารมณ์ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่าง เพื่อลดและป้องกันความสูญเสียจากการที่ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความบกพร่องในการทางานของอวัยวะสำคัญ การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน เทศบาลตำบลคลองยางพบว่ามีผู้ที่มาขอรับบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสูงขึ้นตามลำดับ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและฟื้นฟูความรู้ความสามารถหน่วยกู้ชีพให้ได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  มีระบบส่งต่อที่ทันเวลาโดยมีโรงพยาบาลสวรรคโลกเป็นแม่ข่ายในการดูแลระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งมีบุคลากรและอาสาสมัครกู้ชีพประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุทั่วทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ผู้เจ็บป่วยปลอดภัย ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง และเพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายตลอดจนบุคลากรอาสาสมัครกู้ชีพและนักเรียนในพื้นที่ให้สามารถประสานข้อมูลเครือข่ายการให้บริการที่การแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยปฏิบัติงานพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงเทศบาลตำบลคลองยางได้จัดให้มีการฟื้นฟูงานแพทย์ฉุกเฉินตำบลคลองยาง ร่วมกับ รพ.สวรรคโลกและเครือข่ายกู้ภัย ให้กับ กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลคลองยาง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อสม.ใหม่และ อสม.น้อย เพื่อพัฒนาเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉินตำบลคลองยาง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 11.07 น. โดย คุณ วิชญาภรณ์ ศรีสวัสดิ์

ผู้เข้าชม 280 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย